Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp z o.o.
Regulacja stanu prawnego

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości najczęściej związany jest z brakiem właściwego udokumentowania prawa do nieruchomości, nadmiaru dokumentów stanowiących o niejednoznaczności tego prawa bądź rozbieżności pomiędzy księgami wieczystymi a ewidencją gruntów i budynków.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości nie jest rzeczą łatwą. Mnogość nie zawsze spójnych przepisów, wysoki stopień skompliowania nakładających się stanów własności i władania, nieprzywiązywanie większej wagi do pojęcia własności przez ostatnie 50 lat, czego wynikiem są rozbieżne dokumenty dotyczące tego samego terenu - to tylko niektóre trudności związane z tym zagadnieniem. Wymaga ono dużego doświadczenia i znajomości zarówno obowiązujących jak i dawnych przepisów.

W ramach przygotowania dokumentacji koniecznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości PUG Częstochowa Sp. z o.o. wykonuje następujące czynności:
  • badanie ksiąg wieczystych, decyzji administracyjnych, postanowień sądowych oraz innych dokumentów dotyczących przenoszenia prawa własności
  • badanie rejestrów ewidencji gruntów i budynków
  • sporządzenie wykazów synchronizacyjnych mających na celu doprowadzenie do zgodności ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów i budynków
  • pozyskanie kompletu dokumentów niezbędnych do założenia księg wieczystych i ujawnienia praw własności do nieruchomości
Posiadane Referencje dowodzą wieloletniego doświadczenia naszej firmy z zakresu regulacji stanu prawnego.